Har du visjoner for morgendagens skole? Vil du å bidra til å forme elevenes fremtid? Liker du å jobbe sammen med, og lede motiverte og dyktige medarbeidere?

Svarer du ja på dette, er du kanskje den vi søker etter til å overta som rektor ved Veienmarka ungdomsskole.

Ringerike er en kommune i rivende utvikling. Store utbyggingsprosjekter innen vei og bane gjør at kommunen står foran en stor befolkningsvekst i årene framover. For å møte denne utviklingen, har kommunen satset tungt på skole og utdanning. Kommunen har investert betydelige beløp på oppgradering og bygging av nye skoler, men det viktigste er likevel satsingen på utviklingen av læringsmiljøet.

Kommunen har fokusert på tre hovedsatsingsområder i sitt utviklingsarbeid: den digitale skolehverdagen, skolevandring og språkløyper. Den sentrale metodikken som legges til grunn for utviklingen av læringsmiljøet, er «Skolebasert kompetanseutvikling». Dette innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid, slik at alle ledere og ansatte bedre kan støtte arbeidet med elevens læring.

Ringerike kommune har de siste årene gjennomført et lederprogram for alle ledere med personalansvar. Det startes et nytt program fra 2020 som vil fokusere på styring og struktur, relasjoner og utviklingsprosesser. Som rektor på Veienmarka vil du få mulighet til å delta i dette lederprogrammet.

Veienmarka ungsomsskole er en skole med 310 elever foredelt på tre trinn og en mottaksklasse. Skolens ledelse vil bestå av rektor og tre avdelingsledere. Avdelingsledere har ansvar for hvert sitt årstrinn. Skoleutvikling og fellesoppgaver blir fordelt ut fra samlet kompetanse i ledergruppa. Skolen har fokus på det digitale læringsmiljøet, språkutvikling og realfagskompetanse. Dyktige og engasjerte lærere har bidratt til en god resultatutvikling de siste årene, og det jobbes målrettet med å videreutvikle læringsmiljøet for å styke denne positive utviklingen. Skolen har gjennomgått betydelig innvendig oppussing og tilbyr elevene blant annet en av landest beste naturfagfasiliteter.

Mer om skolen finner du på: www.ringerike.kommune.no/veienmarka-ungdomsskole/

Kvalifikasjoner

 • god organisasjons-, relasjons- og utviklingskompetanse
 • pedagogisk utdanning på høgskole-/universitetsnivå, gjerne tilleggsutdannelse innen administrasjon eller skolelederutdanning (f.eks. Rektorskolen)
 • relevant undervisningskompetanse
 • relevant erfaring i forhold til ledelse av lærings- og utviklingsarbeid
 • innsikt i økonomistyring
 • gode datakunnskaper og erfaring med administrative systemer

Undervisningskompetanse er et krav.

Personlige egenskaper

 • opptatt av elevenes læring i fremtidens skole
 • målrettet, synlig og motiverende overfor både lærere og elever
 • tar ansvar for skolens drift og pedagogiske utvikling
 • god på personalledelse og arbeidsmiljø
 • erfaring med økonomistyring og resultatoppfølging

Arbeidsoppgaver

 • overordnet ledelse av skolen inkl. pedagogisk utvikling
 • personaloppfølging inkl. fullt ansvar i forbindelse med rekruttering og overordnet oppfølging av ansatte
 • økonomioppfølging
 • skoleutvikling inkl. forebyggende arbeid, tidlig intervensjon, utvikling av et godt læringsmiljø
 • skape trivsel blant ansatte og elever og jobbe forebyggende
 • skape et godt samarbeidsklima mellom skole, hjem og lokalmiljø

Vi tilbyr

 • en meningsfylt arbeidsdag
 • en utviklende arbeidsgiver
 • dyktige og motiverte kollegaer
 • engasjerte elever
 • satsing på kompetanse og lederutvikling
 • rike muligheter for kultur- og friluftsliv

Søknad
Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Opplæringslovens § 10-9 før tilsetting. Ringerike kommune plikter også å undersøke om den som tilsettes oppfyller kriteriene for tuberkulosekontroll.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes. Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du

I likhet med alle andre offentlige stillinger, vil det for denne stillingen bli utarbeidet en søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle som søker på stillingen. Denne søkerlisten vil i utgangspunktet ikke sendes ut, men vil være offentlig og derfor tilgjengelig for alle som ber om innsyn. Det er mulig å søke om å slippe å stå på den offentlige søkerlisten, men kravene er strenge. Ønsker du at navnet ditt ikke skal stå på denne listen, må du markere og begrunne dette i det elektroniske søknadsskjemaet. Dersom søknaden ikke innvilges, vil du få mulighet til å trekke deg fra prosessen.

SØKNADSFRIST

14. oktober 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Rektor/leder
Varighet Fast dagtid
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Magnar Ågotnes
Kommunalsjef, Skole og kultur
Mobil 913 38 099

Kjetil Dunn Larsen
Seniorrådgiver
Mobil 959 68 688

Tom R. Gogstad
Seniorrådgiver
Mobil 951 75 241

 

Share This