Vi søker 2 avdelingsledere for Tilrettelagte tjenester sør! En avdelingsleder for Hvelven 89 og en for Sagatun Bofellesskap. Stillingene er 100% fast.

Hvelven 89 er et bofelleskap med seks leiligheter for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, autismespekterforstyrrelse og utfordrende atferd. Sagatun er et bofelleskap med 9 beboere med ulike funksjonshemninger. Vi er enheter med høyt faglig og etisk fokus, der vi jobber målrettet med atferdsrettede tiltak. Vi har et dynamisk arbeidsmiljø og fokus på at alle ansatte skal ha den kompetanse og trygghet de trenger for å ivareta beboerne. Avdelingsleder vil ha et særlig ansvar for å følge opp ansatte og daglig drift. Ansvarsområdene vil avklares i hvert tilfelle og etter delegasjon fra enhetsleder. Vi tilsetter nå to avdelingsledere som vil jobbe tett sammen i team for å lede Hvelven 89 og Sagatun.

Kvalifikasjoner

 • treårig helsefaglig høyskoleutdanning fortrinnsvis vernepleier/sykepleier (søkere med videregående skole og realkompetanse også bli vurdert)
 • lederutdanning og/eller ledererfaring med personalansvar
 • erfaring fra kommunal sektor og kan vise til gode resultater og/eller referanser
 • kjennskap til den kommunale tiltakstrappen og gode pasientforløp
 • kjennskap til og bruker IT i daglig virke
 • god kjennskap til bruk av Gerica som dokumentasjonsverktøy
 • kjennskap til turnus og arbeidstidsplanlegging
 • fordel med kjennskap til Visma og ESA
 • kjennskap til aktuelt lovverk og statlige føringer
 • kjennskap kommunal tjenesteyting og samhandling

Personlige egenskaper

 • gode formidlings-, samarbeids- og gjennomføringsevner
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • helhetsforståelse for helse- og omsorgstjenesten i Ringerike kommune
 • liker utfordringer med høyt tempo
 • strukturert, systematisk og resultatorientert og har evne til helhetstenkning
 • er glad i å lede andre mennesker og har evne til å gi og ta ansvar
 • liker å jobbe i team og ønsker å bidra positivt inn i arbeidsmiljøet

Språk

For stillingen kreves det norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere. Kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Arbeidsoppgaver

Stillingens formål og hovedoppgaver er å:

 • utøve lederskap i tråd med kommunens verdigrunnlag – tydelig, ærlig og løsningsvillig
 • ha ansvar for daglig drift av avdelingen (fag, økonomi og personal) etter delegasjon fra enhetsleder
 • bidra til å sikre optimal drift og resultatoppnåelse for enheten
 • påberegne å jobbe en mindre del av stillingen i turnus ved behov
 • bidra til god tjenesteflyt og samhandling internt i enheten og med eksterne aktører
 • bidra i videreutviklingen av fag, kvalitet og profesjonalitet i tjenesten samt implementering av nye prosedyrer, arbeidsmåter og systemer
 • bidra til å etablere og videreutvikle lederteamet i egen enhet
 • ha ansvar for at personalet arbeider i samsvar med lover, forskrifter, regler og vedtak
 • benytte handlingsrommet innenfor gitte rammer for å utvikle avdelingen i henhold til kommunens handlingsprogram
 • være Iplos-ansvarlig for avdelingen (der dette er påkrevd)
 • rapportere til enhetsleder, er en del av enhetsleders lederteam og er bindeleddet mellom enhetsleder og medarbeiderne
 • representere enhetsleder i de organ/nettverk/møter som til enhver tid delegeres
 • alle avdelingsledere med likelydende delegerte arbeidsoppgaver, må påregne seg å bistå andre avdelinger og enheter ved behov (sykdom, ferie etc.)

Vi tilbyr

 • lønn etter gjeldende regelverk
 • gunstige pensjonsbetingelser

Søknad

Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Helse- og omsorgslovens § 5-4 før tilsetting.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes. Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: http://www.ringeriksjobb.no/slik-soker-du-2/

SØKNADSFRIST

2. oktober 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Avdelingsleder
Varighet Fast dagtid
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Reni K. Odden

Enhetsleder

Mobil 419 216 05

Share This